Psychodiagnostika je důležité odvětví psychologie, které se vyvíjí více než sto let. Součástí psychologického vyšetření je rozhovor, pozorování, analýza spontánního produktu (písma, kresby) a hlavně psychotesty.

Nabízíme základní přehled typů testů a příklady jednotlivých testových metod. Informace jsou připravené pro širokou veřejnost, nikoliv odborníky, proto se zaměřujeme spíše na praktické věci, které by mohli zajímat zejména klienty.

ZÁKLADNÍ TYPY TESTŮ

  • Dotazníky jsou asi nejčastěji využívané testy nejen v klinické psychologii. Klient má za úkol vybrat jednu z nabízených odpovědí na řadu otázek
  • Škály jsou podobné dotazníkům, ovšem klient nevolí mezy různými odpověďmi nebo neodpovídá ano / ne, ale vybírá odpověď na stupních škály, podobné například známkovací stupnici ve škole
  • Manipulační testy se používají hodně při testování inteligence, klient má často za úkol něco sestavit, seřadit, poskládat
  • Projektivní testy se většinou používají pro testování osobnosti, klient dostane nějakou předlohu – obrázek, fotografii, geometrické tvary, a má za úkol fantazírovat, co by to mohlo znamenat, co se na fotografii děje
  • Výkonové testy potkáme například při testování předpokladů pro řidičský průkaz, inteligence nebo při diagnostice neurologických poruch. Klient něco počítá, má co nejrychleji reagovat na signál, něco obkresluje
  • Kresebné testy se používají k testování osobnosti, vztahů v rodině, schopnosti zacházet s agresivními impulzy a k dalším účelům. Ukolem je vždy něco nakreslit a psycholog pak kresbu hodnotí podle určitých pravidel. Nejběžnějším testem je Kresba postavy, kresba stromu, kresba začarované rodiny

DĚLENÍ TESTŮ PODLE JEJICH ÚČELU

Testy inteligence jsou asi nejznámější a také nejpoužívanější psychotesty, používají se hodně ve školství pro odhad schopností žáka ke studiu, ve zdravotnictví pomáhají při rozlišení různých diagnóz, v personalistice jsou důležité při testování určitých specifických schopností. K testování se používají manipulační a výkonové testy, např. WAIS, nejznámější a nejméně přesný je orientační test RAVEN.

Testy osobnosti mají zmapovat osobnost člověka. Některé se více orientují na silné stránky osobnosti, jiné se zaměřují na schopnost vztahovat se k druhým, v klinické praxi se používají testy, které odhalují patologii – osobnostní poruchy a další duševní onemocnění. K nejužívanějším patří dotazníkový test MMPI nebo projektivní Rorschachův test či TAT. K oblíbeným testům mimo klinickou praxi se řadí Learyho ICL.

Testy specifických funkcí jsou nesourodou skupinou všech možných typů metod, testujících např. depresi, úzkostnost, schopnost se soustředit, paměť a další. Příkladem může být Cattelův 16PF dotazník, Wechslerovy paměťové testy nebo třeba Číselný čtverec.

Testy rodinných vztahů se používají zejména u dětí a slouží k orientaci a lepšímu pochopení vztahů v rodině dítěte. Nejčastěji se užívá kresebný Test začarované rodiny, manipulační Bene-Anthonyho test nebo dotazník pro teenagery ADOR.

TESTOVÉ BATERIE

Psychologické vyšetření se nikdy neopírá o výsledky jednoho testu, zkušený psycholog vybírá ůzné typy metod, aby se jednak více o dané problematice dozvěděl a také aby se minimalizoval vliv chyb při samotném testování. Testové baterie tedy znamenají sestavu více testů.